โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0020
ชื่อโครงการ : การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี
  Adding Value to the Agricultural Product to Stimulate Grassroots Economics from Pineapples as the Economic Plant of Ratchaburi
หัวหน้าโครงการ : ชฎาพร โพคัยสวรรค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชฎาพร โพคัยสวรรค์
หัวหน้าโครงการ
อรรคพล อุสายพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนกภัทร ผดุงอรรถ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรลักษณ์ กรรณวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรียาพร ทองผุด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วนิดา ตรีสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณิชากร ปทุมรังสรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศนีย์ นาคเสนีย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัจจา ไกรศรรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ครองศักดา ภัคธนกนก
นักวิจัยร่วมโครงการ
์อัจฉรียา โชติกลาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสับปะรดจังหวัดราชบุรีในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิตสับปะรด การเพิ่มมูลค่าสับปะรด และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการผลิตสับปะรด การเพิ่มมูลค่าสับปะรด และการสร๎างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

3. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสํงเสริมการวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจำนวนนักวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร๎างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี จากการสังเคราะห์โครงการย่อยแบบบูรณาการ
สถิติการเปิดชม : 337 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 103 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th