รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0024
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
  Reinforcement of Organic Rice Production in in Suphanburi Province
หัวหน้าโครงการ : ชนะศึก นิชานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชนะศึก นิชานนท์
หัวหน้าโครงการ
ณปกร เจี้ยวแห้ง
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
ธารทิพย์ นรังศิยา
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
ยุธยา อยู่เย็น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิตา ฟูเผ่า
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์แรม เรือนแป้น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3. เพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4. เพื่อบูรณาการความรู้จากการวิจัยเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ร่วมโครงการ
สถิติการเปิดชม : 731 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 159 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400