โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0028
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดความรู้เเละกรอบการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองที่ชาญฉลาดของประเทศไทยด้วยเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการพัฒนาเมือง
  Advance in Body of Knowledge and Research Framework for Smart Cities in Thailand: Social Enterprise Network Approach in Urban Development Advance in Body of Knowledge and Research Framework for Smart Cities in Thailand: Social Enterprise Network Approach in Urban Development
หัวหน้าโครงการ : ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
หัวหน้าโครงการ
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรอร ภู่เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปฐมาวดี จงรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐาปนา บุณยประวิตร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อรวบรวม องค์ความรู้และข้อจำกัดต่างๆ ด้านการพัฒนาเมืองของเมืองไทย จากผู้เชี่ยวชาญในภาคส่วนต่างๆ

2 เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานและกรอบการวิจัย ด้านการพัฒนาเมืองของเมืองไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองที่ชาญฉลาดและยั่งยืน

3 เพื่อพัฒนาระบบการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเมืองและการพัฒนาเมือง ที่เหมาะสมตามบริบทของประเทศไทย

4 เพื่อให้ได้กลไกการพัฒนาเมืองจากภาคีการพัฒนาพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th