โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0030
ชื่อโครงการ : เครือข่ายและทุนทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ: บทบาทองค์กรชุมชนและการสร้างกลไกพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดสวัสดิการชายแดนแม่สอด ชายแดนไทย-เมียร์มาร์
  Network and Social capital of Migrant Workers: Role of Community-based Organizations (CBOs) and Platform Building of Party Network in Providing Border Welfare in Mae Sot, Thai-Myanmar Border Network and Social capital of Migrant Workers: Role of Community-based Organizations (CBOs) and Platform Building of Party Network in Providing Border Welfare in Mae Sot, Thai-Myanmar Border Network and Social capital of Migrant Workers: Role of Community-based Organizations (CBOs) and Platform Building of Party Network in Providing Border Welfare in Mae Sot, Thai-Myanmar Border
หัวหน้าโครงการ : เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ทีมวิจัย :
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
หัวหน้าโครงการ
พัชรีพร เทพนำชัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
รวีพร ดอกไม้
ผู้ช่วยนักวิจัย
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และแนวโน้มของการเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยรัฐของแรงงานข้ามชาติ

2.ทำความเข้าใจรูปแบบการจัดสวัสดิการโดยเปรียบเทียบระหว่างการจัดการโดยรัฐและโดยองค์กรชุมชนนำเสนอรูปแบบอื่นๆ ของการจัดสวัสดิการแบบองค์รวม

3.พัฒนากลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการจัดสวัสดิการชายแดนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ CBOs ที่สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สถิติการเปิดชม : 420 ครั้ง
ชุดโครงการ : แรงงาน ระบบสุขภาพ และการศึกษา: การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดน ในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 142 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th