โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0036
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างและฟื้นพลังเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน
  Strengthening and Empowering Community Forest Network in Nan Province.
หัวหน้าโครงการ : บานจิตร สายรอคำ
ทีมวิจัย :
บานจิตร สายรอคำ
หัวหน้าโครงการ
พิมลพรรณ สกิดรัมย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดการป่าชุมชนจังหวัดน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ศึกษาสถานภาพ และศักยภาพของระบบการจัดการป่าชุมชน และวิเคราะห์เงื่อนไขทางสังคมร่วมกับข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่แสดงการคงอยู่และการสูญหายไปของป่าชุมชนในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดน่าน

3. เพื่อฟื้นกลไก/เครือข่ายการจัดการป่าชุมชนของจังหวัดน่านบนบริบทของการจัดรักษาป่าต้นน้ำจังหวัดน่านด้วยข้อมูลและเครื่องมือที่เหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 335 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 50 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th