โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0004
ชื่อโครงการ : แนวทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยองค์กรเอกชนญี่ปุ่นในประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
  Cultural Exchange Model of Japanese Private Organization in Thailand, Indonesia and Vietnam
หัวหน้าโครงการ : ทรายแก้ว ทิพากร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทรายแก้ว ทิพากร
หัวหน้าโครงการ
วรัญญา จิตรผ่อง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษานโยบายและการดำเนินงานของบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม

2. เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีระดับประชาชนระหว่างชาวญี่ปุ่นและประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจของไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 427 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th