รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0009
ชื่อโครงการ : สื่อชายแดนใต้ในกระบวนการสันติภาพ: การลดทอนอคติและความเกลียดชังต่อพื้นที่และผู้คนในชายแดนใต้
  Deep South Stringers as local voice in Peace Process: Reducing Bias and Hatred among local people and space in Southern Thailand
หัวหน้าโครงการ : วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
ทีมวิจัย :
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
หัวหน้าโครงการ
พัทธ์ธีรา นาคอุไร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ที่ปรึกษา
สมสุข หินวิมาน
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาอุดมการณ์สื่อชายแดนใต้ในกระบวนการสันติสุข

2. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อชายแดนใต้ต่อการลดทอนอคติและความเกลียดชังต่อพื้นที่และผู้คนในชายแดนใต้

สถิติการเปิดชม : 553 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400