รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0013
ชื่อโครงการ : การศึกษาองค์ความรู้ด้านคติชนของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีในชุมชน:กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
  A Study of Folklore knowledge in the Indigenous Ethnic Groups Affecting to the Process of Citizenship Consciousness Development in Community : A Case study of Sisaket Province
หัวหน้าโครงการ : อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
ทีมวิจัย :
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
หัวหน้าโครงการ
ธัญวรัตน์ แจ่มใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรณรงค์ ปล่องทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
รพีภัทร ศรีไกรภักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรินทร์ ธนฤทธิ์ไพศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทองคำ จันทร์โสภา
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาองค์ความรู้ และคติชน ของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

2.เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี ผ่านองค์ความรู้และคติชนของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3.เพื่อเสนอองค์ความรู้และแนวทางเชิงนโยบายในการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี ของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

สถิติการเปิดชม : 400 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400