รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0018
ชื่อโครงการ : การศึกษาประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมจากตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
  A study of multicultural society history from local historical myths Southern
หัวหน้าโครงการ : ไข่มุก อุทยาวลี
ทีมวิจัย :
ไข่มุก อุทยาวลี
หัวหน้าโครงการ
บรรจง ฟ้ารุ่งสาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาพัฒนาการสังคมพหุวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้จากตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้

2.เพื่อวิเคราะห์คุณค่าการดำรงสังคมพหุวัฒนธรรมในสังคมท้องถิ่นภาคใต้ที่สะท้อนผ่านตำนานท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 558 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400