รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60H0031
ชื่อโครงการ : องค์ความรู้ "สัตวศาสตร์" ในวรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง: การศึกษาในมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์
  Traditional Knowledge of Animals” in Local Literature of Central Thailand: The Study of Relationship between Animals and Man
หัวหน้าโครงการ : อภิลักษณ์ เกษมผลกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : (1) สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้ “สัตว์ศาสตร์” ในสังคมไทย

(2) วิเคราะห์ตัวบทเกี่ยวกับ “สัตวศาสตร์” ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

(3) สังเคราะห์องค์ความรู้ “สัตวศาสตร์” ในอดีตเพื่อใช้ประโยชน์ในบริบทสังคมปัจจุบัน

สถิติการเปิดชม : 444 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400