โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0021
ชื่อโครงการ : การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา
  Local Economic Value Addition from the Tourism in Preserved Area of Cultural Heritages (Architecture) in Lanna Region
หัวหน้าโครงการ : ปัทพร สุคนธมาน
ทีมวิจัย :
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
หัวหน้าโครงการย่อย
วีระพงษ์ กิติวงค์
หัวหน้าโครงการย่อย
ปัทพร สุคนธมาน
หัวหน้าโครงการ
อัมเรศ เทพมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณวิทย์ อ่อนแสวงชัย
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำและเสนอแนะต้นแบบกระบวนการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระบวนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ภายในพื้นที่กรณีศึกษา (ลำพูน แพร่ และน่าน)

2. เพื่อจัดทำและเสนอแนะต้นแบบการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในชุมชนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ภายในพื้นที่กรณีศึกษา (ลำพูน แพร่ และน่าน)

สถิติการเปิดชม : 310 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (183 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 136 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th