โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0022
ชื่อโครงการ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  Enhancing Value-added for the Local Economy System in Chiang Mai by Using the Community Based Tourism Approach
หัวหน้าโครงการ : รักษ์ พรหมปาลิต
ทีมวิจัย :
ดวงพร อ่อนหวาน
หัวหน้าโครงการย่อย
วรพงศ์ ผูกภู่
หัวหน้าโครงการย่อย
ฐิติ ฐิติจำเริญพร
หัวหน้าโครงการย่อย
รักษ์ พรหมปาลิต
หัวหน้าโครงการ
สมภพ ยี่จอหอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นินนาท อ่อนหวาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พุทธิพัทธ์ พลอยส่งศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
พจนา สวนศรี
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาและศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการตลาดและการบริหารจัดการของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบเชิงพาณิชย์และการพัฒนาพันธมิตรทางการตลาดของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด

5. เพื่อวิเคราะห์รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และแสวงหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระบบเศรษฐกิจฐานรากสู่ระดับการพึ่งพาตนเอง

สถิติการเปิดชม : 1,441 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,141 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th