โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0032
ชื่อโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย
  The development of Meeting Industry in Chiang Rai
หัวหน้าโครงการ : ชัชชญา ยอดสุวรรณ
ทีมวิจัย :
อังสุมาลิน จำนงชอบ
หัวหน้าโครงการย่อย
ชัชชญา ยอดสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
อาทิตยา ปาทาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรเมษฐ์ ดำชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชาติ ตระสินธุ์
ที่ปรึกษา
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเมืองไมซ์ขนาดเล็ก

2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย

สถิติการเปิดชม : 214 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (183 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 103 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th