โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0035
ชื่อโครงการ : การจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่
  Road Travel Safety Management in Major Tourist City Chiang Mai
หัวหน้าโครงการ : ทวีศักดิ์ แตะกระโทก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วัฒนวงศ์ รัตนวราห
หัวหน้าโครงการย่อย
สุรชัย ศิลาวรรณ
หัวหน้าโครงการย่อย
พุดตาน พันธุเณร
หัวหน้าโครงการย่อย
บุญพล มีไชโย
หัวหน้าโครงการย่อย
ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
หัวหน้าโครงการย่อย
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
หัวหน้าโครงการ
สัจจากาจ จอมโนนเขวา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติมา ยุทธสารประสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุมอรรจน์ พันธุเณร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูมินทร์ ศิลาพันธ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อพัฒนาต้นแบบแนวทางการบริหารจัดการตามกรอบ 5 เสาหลัก โดยเน้นปัญหาที่สำคัญ 5 ด้าน ที่ได้จากการค้นพบในระยะ 1 และ 2

3. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเปิดชม : 1,076 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 619 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th