รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0038
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Developping Sustainable Cultural Tourism for Pak Panang District, NaKhon Si Thammarat Province
หัวหน้าโครงการ : สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
ทีมวิจัย :
ภฤศสร ฤทธิมนตรี ซีมิค
หัวหน้าโครงการย่อย
ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
หัวหน้าโครงการย่อย
สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
หัวหน้าโครงการ
ทวีพร นาคา
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปุณยวีร์ ศรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุจาธิตย์ สุชาโต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดาวรรณ์ มีบัว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันชัย เอื้อจิตเมศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชณุฒม์ เพ็ญมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิรินันท์ พันธรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติมา รัตยพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวและกำหนดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีลุ่มน้ำปากพนังในอำเภอปากพนัง

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำปากพนังในอำเภอปากพนังอย่างยั่งยืน

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการและให้บริการการท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำปากพนังในอำเภอปากพนัง

4. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีลุ่มน้ำปากพนังในอำเภอปากพนังอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 1,268 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 738 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400