โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0043
ชื่อโครงการ : นโยบายและกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมมลายูในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
  Tourism Policy and Strategies for Melayu’s Cultural Tourism in the Special Economic Zone of Songkhla
หัวหน้าโครงการ : ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อุทิศ สังขรัตน์
หัวหน้าโครงการย่อย
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
หัวหน้าโครงการ
ธเนศ ทวีบุรุษ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมจิตร์ อินทมโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิรมย์ พรหมจรรยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ซอบาฮ มะเซ็ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อรับมือการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน

2. เพื่อจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาโดยใช้วิถีวัฒนธรรมมลายูทั้งในระดับประเทศ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อรับมือการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน

3. เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมมลายูในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

สถิติการเปิดชม : 40 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (183 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th