โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0049
ชื่อโครงการ : การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนเส้นทางระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
  Sustainable Tourism Supply Chain along Lower North Provincial Cluster 1 of Thailand and Sichuan Province of P.R.China
หัวหน้าโครงการ : วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ
ทีมวิจัย :
กุลภา โสรัตน์
หัวหน้าโครงการย่อย
บุญทรัพย์ พานิชการ
หัวหน้าโครงการย่อย
วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ
หัวหน้าโครงการ
ภัชนี ปฎิทัศน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โพธิ์งาม สมกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชะภิพร เกียรติคชาธาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูวนาท ฟักเกตุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วศิน ปัญญาวุธตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนพิศ เทียมทัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรีดา พิชยาพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเทพ นิ่มสาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่เกียวข้องภายในโซ่อุปทานการท่องเที่ยว บนเส้นทางระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาให้เกิดโลจิสติกส์การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

3. เพื่อวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถิติการเปิดชม : 390 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 221 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th