โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0052
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน
  Transferring e-Museum and museums guide technology for community based tourism
หัวหน้าโครงการ : เทพชัย ทรัพย์นิธิ
ทีมวิจัย :
เทพชัย ทรัพย์นิธิ
หัวหน้าโครงการ
จิรพร อัฐมาลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชชิรา บูรณสิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรพร มีคล้าย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิศาล แต้สุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดา ชัชวาลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นุวัฒน์ ไชยวงค์เย็น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ละออ โควาวิสารัช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สดใส วิเสศสุด
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษฎา จินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิติพงษ์ วงศาโท
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ที่ปรึกษา
กัลยา อุดมวิทิต
ที่ปรึกษา
มารุต บูรณรัช
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ (model) ในการสร้างพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ให้กับชุมชน

2. เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการในการการสร้างพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบชมพิพิธภัณฑ์

3. เพื่อรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แหล่ง

4. เพื่อจัดทำเว็บไซต์โดยชุมชนเครือข่าย และนำข้อมูลที่ได้จากชุมชนไปนำเสนอผ่านแอปพลิเคชั่น Museum Pool เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน

สถิติการเปิดชม : 249 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (155 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 86 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th