โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0160
ชื่อโครงการ : การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและการกระตุ้นทางกายภาพ
  Activated carbon production from agricultural residues from sugar industry employing hydrothermal carbonization and physical activation
หัวหน้าโครงการ : ชินธันย์ อารีประเสริฐ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชินธันย์ อารีประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและการกระตุ้นทางกายภาพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย

2. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นทางกายภาพจากถ่านชานอ้อยที่ผลิตจากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและจากขี้เถ้าลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล

3. วิเคราะห์คุณภาพถ่านกัมมันต์ที่ได้ในทางกายภาพและทางเคมี รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับสีน้ำเชื่อม

4. เพื่อศึกษาต้นทุนและความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการผลิตถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น

สถิติการเปิดชม : 66 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (62 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th