โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0193
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และเขตแดนจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนในการปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำโขงช่วงเขตแดนไทย-ลาว เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส
  Study on the impact of logistics, economy and boundaries Line from China's proactive policy of dredging the Mekhong river along Thai-Loa border for accommodating a 500 gross tonnage ship
หัวหน้าโครงการ : บุญทรัพย์ พานิชการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุญทรัพย์ พานิชการ
หัวหน้าโครงการ
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อติพันธ์ สุวัฒน์เมฆินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสาวนีย์ ขำสอางค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พอชื่น พรหมโชติชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนภัทร วินยวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษฏา วัฒนเสาวลักษณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศ์กานต์ คงศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยรัตน์ เชยสวรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พุดตาน พันธุเณร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรีดา พิชยาพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิติวรญา รัตนมณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการให้ประเทศไทยเป็น Logistics Hub ในกลุ่ม CLMVT

2.เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนในการปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำโขง ในช่วงที่ติดเขตแดนประเทศไทย

3.เพื่อศึกษาระบอบการบริหารจัดการเขตแดนในแม่น้ำระหว่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 99 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (66 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th