โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60X0002
ชื่อโครงการ : ความสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินและความต้องการฐานคุ้มครองทางสังคมของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น
  The Capabilities in Financial Self-reliant and Social Protection Floors of Living-Alone Elderly Family and Skipped Generation Family
หัวหน้าโครงการ : อำไพรัตน์ อักษรพรหม
ทีมวิจัย :
อำไพรัตน์ อักษรพรหม
หัวหน้าโครงการ
วิมลิน ริมปิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพีพรรณ คำหอม
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสามารถในการพึ่งตนเองทางการเงิน และความต้องการฐานคุ้มครองทางสังคมของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น

2 เพื่อถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและเด็กของภาคีเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคมในชุมชน ค้นหาทุนทางสังคมในชุมชนที่สามารถคุ้มครองทางสังคมของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น

3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวนโยบายและมาตรการทางสังคมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น

สถิติการเปิดชม : 311 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th