รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60X0002
ชื่อโครงการ : ความสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินและความต้องการฐานคุ้มครองทางสังคมของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น
  The Capabilities in Financial Self-reliant and Social Protection Floors of Living-Alone Elderly Family and Skipped Generation Family
หัวหน้าโครงการ : อำไพรัตน์ อักษรพรหม
ทีมวิจัย :
อำไพรัตน์ อักษรพรหม
หัวหน้าโครงการ
วิมลิน ริมปิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพีพรรณ คำหอม
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสามารถในการพึ่งตนเองทางการเงิน และความต้องการฐานคุ้มครองทางสังคมของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น

2 เพื่อถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและเด็กของภาคีเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคมในชุมชน ค้นหาทุนทางสังคมในชุมชนที่สามารถคุ้มครองทางสังคมของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น

3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวนโยบายและมาตรการทางสังคมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น

สถิติการเปิดชม : 712 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 71 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400