โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60X0003
ชื่อโครงการ : การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ภูเบศร์ สมุทรจักร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภูเบศร์ สมุทรจักร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิจัยเอกสาร และทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับครอบครัวในประเด็น

1.1 รูปแบบการอยู่อาศัย (Living arrangement) ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม

1.2 ความเปราะบางของครอบครัวในรูปแบบการอยู่อาศัยแบบต่างๆ

2. เพื่อกำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำ การดำเนินงานของโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ

3. เพื่อสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการวิจัยเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม และจากโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับครอบครัว

4. เพื่อจัดเวทีและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และสู่ภาคนโยบายสถิติการเปิดชม : 445 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 70 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th