รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110004
ชื่อโครงการ : จับตามหาอำนาจจีน: ปัญหาการหาสมดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่างเศรษฐกิจและความมั่นคง
 
หัวหน้าโครงการ : เอกพร รักความสุข
ทีมวิจัย :
จิรพล จิยะจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรุดา สมพอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิยม รัฐอมฤต
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิมิต อังก์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาทางนโยบายของจีนที่มีต่อไทยภายใต้บริบทของปัญหาและข้อจำกัดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของจีนโดยเฉพาะในเรื่อง One Belt One Road ที่เป็นเครื่องมือทางนโยบายต่อประเทศในภูมิภาค

3) ศึกษาการวางจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทนโยบายการต่างประเทศจีน

สถิติการเปิดชม : 1,069 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ Asia Pacific จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 464 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400