โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110006
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
 
หัวหน้าโครงการ : ศักดา ธนิตกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักดา ธนิตกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาและวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายแข่งขันทางการค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการแข่งขันทางธุรกิจที่กฎหมายห้ามกระทำในประเทศญีปุ่น สหภาพยุโรป เยอรมัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ 2. ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายลำดับรองในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เยอรมัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ 3.ศึกษาและวิเคราะห์แนวคำตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและศาลในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เยอรมัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ เพื่อหาเกณฑ์ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายดำดับรองบัญญัติไว้ 4.ยกร่างสาระสำคัญของกฎหมายดำดับรองที่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของไทยจะต้องออกตามบทบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
สถิติการเปิดชม : 686 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 104 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th