โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110015
ชื่อโครงการ : นโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
  Foreign Talent Policy in Support of Thailand 4.0 Strategy
หัวหน้าโครงการ : สุรีย์พร พันพึ่ง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุรีย์พร พันพึ่ง
หัวหน้าโครงการ
สักกรินทร์ นิยมศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษานโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติ (foreign talent policy) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยเน้นที่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วง 20 ปีข้างหน้า (2560-2580)

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติ (foreign talent policy) ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติความมั่นคง มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรม

สถิติการเปิดชม : 258 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 324 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th