โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110019
ชื่อโครงการ : บทบาทของการค้าและเทคโนโลยีต่อการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างตลาดแรงงานไทย
 
หัวหน้าโครงการ : เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
หัวหน้าโครงการ
วรประภา นาควัชระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อขยายความเข้าใจถึงรูปแบบและประเภทของ (i) เทคโนโลยีหุ่นยนต์เชิงอุตสาหกรรม (Industrial Robotics) และ (ii) เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรวม (เช่น Artificial Intelligence หรือ AI, Big Data, Internet of Things หรือ IoT) รูปแบบใหม่ที่ได้มีการพัฒนานำมาใช้ หรือกำลังจะถูกนำมาใช้ในรูปแบบการผลิตในกลุ่มธุรกิจแบบต่างๆในโลก ในช่วงเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา

2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและระบุได้ถึงประเด็นความเสี่ยงต่อกำลังแรงงานและทักษะที่อยู่ทำงานในกลุ่มภาคเศรษฐกิจต่างๆ จากการพัฒนาทางเทคโนโลยรูปแบบดังกล่าว

3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและระบุได้ถึงประเด็นความเสี่ยงต่อกำลังแรงงานและทักษะที่อยู่ทำงานในกลุ่มภาคเศรษฐกิจต่างๆ จากการปรับเปลี่ยนของรูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ ได้แก่ การ penetration ของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการส่งออกของไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)

4. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับปัญหาและประเด็นความเสี่ยงต่อกำลังแรงงานและทักษะของประเทศไทยในแต่ละกลุ่มย่อย เช่น เพศ ระดับการศึกษา หรือ กลุ่มพื้นที่ เพื่อระบุได้ถึงกลุ่มย่อยต่างๆที่จะมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ

• เพื่อชี้ระบุแรงงานและทักษะที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (ทั้งกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และรายอาชีพ) ต่อภาวะการไม่มีงานทำเชิงโครงสร้าง (structural joblessness) จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 858 ครั้ง
ชุดโครงการ : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของประเทศไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 345 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th