โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110025
ชื่อโครงการ : โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  Singapore’s Population Structure and Policies for Thailand’s Development in ASEAN Economic Community
หัวหน้าโครงการ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์
ทีมวิจัย :
จงจิตต์ ฤทธิรงค์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1เพื่อศึกษาโครงสร้างประชากรของประเทศสิงคโปร์ระหว่าง พ.ศ. 2503-2559 (ค.ศ.1960-2016) จำแนกตามลักษณะประชากร (Citizen, Permanent resident, Non-resident) ชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษาพูด และแนวโน้มโครงสร้างประชากรในอนาคต เปรียบเทียบกับประเทศไทย

2เพื่อศึกษาความสำเร็จ/ล้มเหลว/การบริหารจัดการของนโยบายประชากรทางด้านการเจริญพันธุ์ การย้ายถิ่นไร้ทักษะ และมีทักษะ (unskilled foreign policy and foreign talent policy) และการสูงอายุ (การทำงาน และการดูแล) ของประเทศสิงคโปร์ที่มีหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ระหว่าง พ.ศ. 2503-2559 (ค.ศ. 1960-2016) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สถิติการเปิดชม : 729 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (55 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 68 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th