โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110047
ชื่อโครงการ : บทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศให้เป็นมหานคร MICE แห่งเอเชีย: กรณีศึกษาไทยกับมาเลเซียภายใต้บริบทนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials
  The role of the state in the development of a regional MICE city: case studies of Thailand and Malaysia under the millennial travelers
หัวหน้าโครงการ : จุฬณี ตันติกุลานันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐ และสภาพตลาดท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) ในไทยและมาเลเซียภายใต้บริบทของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials

2) เพื่อเสนอแนวทางสร้างความร่วมมือ กำหนดนโยบาย มาตรการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนี้ของไทยและมาเลเซียเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง MICE ของภูมิภาค

สถิติการเปิดชม : 260 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายนักวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย-มาเลเซีย (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th