โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110054
ชื่อโครงการ : การย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคม กับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  Migration of Thai Muslims to Malaysia, Social Integration, and Problem Solving in Southern-border Provinces
หัวหน้าโครงการ : อารี จำปากลาย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้การย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศมาเลเซียของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้เป็นทางเลือกที่นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ย้ายถิ่น ครอบครัว และชุมชน โดยจะศึกษากระบวนการตัดสินใจย้ายถิ่น กระบวนการย้ายถิ่น การทำงาน การตั้งถิ่นฐานในประเทศมาเลเซีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในต้นทาง ในประเด็น สถานภาพการทำงาน สภาพการอยู่อาศัย สถานภาพทางกฎหมาย การส่งเงินกลับ การวางแผนในอนาคต การสนับสนุนและเครือข่ายในถิ่นปลายทาง

2. เพื่อทำความเข้าใจลักษณะและระดับการบูรณาการทางสังคมในถิ่นปลายทางผู้ย้ายถิ่นชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในมาเลเซีย และศึกษาว่าลักษณะและระดับการบูรณาการทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขของผู้ย้ายถิ่นชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในมาเลเซียหรือไม่ อย่างไร

3. เพื่อศึกษาว่า คนมาเลเซียมีทัศนคติต่อผู้ย้ายถิ่นชาวไทยมุสลิมที่ไปทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในมาเลเซียอย่างไรบ้าง เปรียบเทียบกับผู้ย้ายถิ่นจากชาติอื่นๆ (เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา)

สถิติการเปิดชม : 248 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (45 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th