รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110057
ชื่อโครงการ : มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
 
หัวหน้าโครงการ : ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาสภาพปัญหา, กลไกและข้อกฎหมายปุาไม้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผืนปุาข้ามพรมแดนของประเทศไทย

2. ศึกษากลไกการจัดการปุาไม้ของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน ด้านการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่พัฒนากฎหมายปุาไม้ของไทยและการจัดการผืนปุาข้ามพรมแดนที่เชื่อมกับประเทศไทยโดยศึกษาเฉพาะประเทศพม่าและประเทศลาวเพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานของการอนุรักษ์ผืนปุาในอาเซียน

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปสู่การคุ้มครองปุาข้ามพรมแดนของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

สถิติการเปิดชม : 557 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400