โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110057
ชื่อโครงการ : มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
 
หัวหน้าโครงการ : ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาสภาพปัญหา, กลไกและข้อกฎหมายปุาไม้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผืนปุาข้ามพรมแดนของประเทศไทย

2. ศึกษากลไกการจัดการปุาไม้ของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน ด้านการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่พัฒนากฎหมายปุาไม้ของไทยและการจัดการผืนปุาข้ามพรมแดนที่เชื่อมกับประเทศไทยโดยศึกษาเฉพาะประเทศพม่าและประเทศลาวเพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานของการอนุรักษ์ผืนปุาในอาเซียน

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปสู่การคุ้มครองปุาข้ามพรมแดนของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

สถิติการเปิดชม : 262 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (45 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th