รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110060
ชื่อโครงการ : กระบวนการฟื้นฟูท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น : ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการประยุกต์ใช้ในมิติของมะจิซุกุริ
 
หัวหน้าโครงการ : เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมที่สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมะจิซุกุริที่ใช้เป็นกรณึศึกษาในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งองค์ประกอบโดยรวมที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟื้นฟูท้องถิ่น 2. เพื่อศึกษากระบวนการมะจิซุกุริประเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 3. เพื่อสำรวจพื้นที่ในประเทศไทยที่กำหนดไว้เป็นกรณีศึกษาว่าควรใช้กับกระบวนการมะจิซุกุริใดของประเทศญี่ปุ่น
สถิติการเปิดชม : 608 ครั้ง
ชุดโครงการ : Japan Watch (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400