รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110062
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายกับการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
 
หัวหน้าโครงการ : พรชัย วิสุทธิศักดิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA)เพื่อลดอุปสรรคการทำธุรกิจ ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ประเทศไทย

2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA)เพื่อลดอุปสรรคการทำธุรกิจ ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ประเทศไทย

3. เพื่อสังเคราะห์การปรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) เพื่อลดอุปสรรคการทำธุรกิจของประเทศไทย

4. เพื่อเสนอแนะการพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) เพื่อลดอุปสรรคการทำธุรกิจของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 658 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 52 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400