โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110065
ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาร์ทาวน์: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาลปากคลอง จังหวัดระนอง
  Health Literacy of Migrant Worker in Myanmar Town of Ranong, Thailands as A Healthy Migrant Hub of ASEAN: A Study of Pak-nam Tareau Municipality and Pak-klong Municipality Community Participation.
หัวหน้าโครงการ : จิโรจ สินธวานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพกับของแรงงานเมียนมาร์ที่ทำงานและอาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในเมียนมาร์ทาวน์ จังหวัดระนอง

2. เพื่อประเมินการได้รับความรู้ด้าน “สุขภาพ” ของแรงงานเมียนมาร์ในเมียนมาร์ทาวน์ จากแหล่งต่างๆ

3. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของแรงงานเมียนมาร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมียนมาร์ทาวน์ จังหวัดระนอง

4. เพื่อนำเสนอมาตรการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานเมียนมาร์ ที่ทำงานและอาศัยอยู่ในเมียนมาร์ทาวน์ จังหวัดระนอง

5. เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชนแรงงานเมียนมาร์สุขภาพดีต้นแบบ สนับสนุนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 194 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (45 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th