โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120005
ชื่อโครงการ : การรวบรวม ทวนสอบ และประมวลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการประมง การแปรรูป และวัฒนธรรมอาหารของปลาทูในอ่าวไทย เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาทูอย่างยั่งยืน
  Collecting, verification and knowledge synthesizing from local wisdom on fishing, processing and food culture of Indo-Pacific Mackerel in the Gulf of Thailand for its sustainable resource restoration and utilization
หัวหน้าโครงการ : เมธี แก้วเนิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เมธี แก้วเนิน
หัวหน้าโครงการ
สมหมาย เจนกิจการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมรศักดิ์ สวัสดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรัณทัต ดุลยพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุกรณ์ บุตรสันติ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สนธยา กูลกัลยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรณัฏฐ์ ศิริสวย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมและทวนสอบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการประมงปลาทู การแปรรูป และวัฒนธรรมอาหาร ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทย

2. เพื่อประมวลและอธิบายองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รวบรวมได้ โดยอาศัยแนวคิดและองค์ความรู้ทางวิชาการ

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ เพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาทูอย่างยั่งยืนโดยอยู่บนฐานหรือ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการทวนสอบในภาพรวมและตามศักยภาพของพื้นที่
สถิติการเปิดชม : 409 ครั้ง
ชุดโครงการ : ปลาทู (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 30 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th