รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120006
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่หางดำของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
  The Marketing Promotion of Pradu-Hangdum Native Chicken for Small Scale Farmers in Chiang Rai for Income and Occupation Sustainability
หัวหน้าโครงการ : สุพล ปานพาน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุพล ปานพาน
หัวหน้าโครงการ
ลำพล ศรีดอนชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันติ พรพิพัฒน์สิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการผลิตเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ ของธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในตลาดทุกระดับ

3. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชื่อมโยงร้านค้าประชารัฐของชุมชนบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

สถิติการเปิดชม : 833 ครั้ง
ชุดโครงการ : การบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 99 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400