โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120016
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  The Strengthening of the Networking for and Self-Reliance of Pradu- Hangdum Chicken Raising Group in Phan District, Chiang Rai Province
หัวหน้าโครงการ : ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี
ทีมวิจัย :
ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี
หัวหน้าโครงการ
จรัญ ใจลังกา
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนา นึกเร็ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพึ่งพาตนเองในด้านการจัดการฟาร์ม พันธุ์สัตว์และอาหาร ในแผนการผลิตของเกษตรกรในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

สัตว์ ในเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพจากไก่ประดู่หางดำของเกษตรกรในโครงการ

3. เพื่อศึกษาแนวทางสร้างความร่วมมือของเครือข่ายการตลาดและการสร้างแบรนด์ ในระดับกลุ่มและร่วมกับโครงการย่อย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของเกษตรกรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

สถิติการเปิดชม : 549 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th