รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120018
ชื่อโครงการ : การจัดการปัญหาโรคปาก-เท้าเปื่อยในโค-กระบือพื้นเมือง จังหวัดน่าน ด้วยเครือข่ายทางสังคมของเกษตร และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
  Foot and mouth disease managements in the native cattle-buffalos in Nan province by using agricultural social network and spatial analysis
หัวหน้าโครงการ : ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
ทีมวิจัย :
ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
หัวหน้าโครงการ
วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ โชตินันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรเชษฐ์ ปิ่นทิพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายทางสังคมโดยการใช้วิธี social network analysis

2. เพื่ออธิบายการกระจายตัวของโรคที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรค โดยใช้วิธี spatial data analysis

3. เพื่อส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จังหวัดน่าน

สถิติการเปิดชม : 431 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 30 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400