โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120019
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับเกษตรแม่นยำ: จากข้อมูลเชิงจุดสู่ข้อมูลเชิงพื้นที่
  Development and Application of Chemical Sensor Systems for Precision Agriculture (CSS-PASS): From Spot to Spatial Data.
หัวหน้าโครงการ : เกตุ กรุดพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกตุ กรุดพันธ์
หัวหน้าโครงการ
สิทธิชัย ลอดแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วศิน วงค์วิไล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัพไท หน่อสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์ทางเคมี CSS-PASS เพื่อการตรวจวัดธาตุอาหาร “from spot to spatial” โดยพัฒนาการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสม และพัฒนาสภาพไวของการวิเคราะห์ที่สูงขึ้น ตลอดจนมีกระบวนการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่นำไปสู่การบูรณาการระหว่างเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจัดการและการวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประยุกต์ CSS-PASS ในการศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพดิน, ปุ๋ยและน้ำอย่างแม่นยำในกระบวนการเพาะปลูกส้ม เป็นการยกระดับการเพาะปลูกส้มที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การแก้ปัญหาสวนส้ม เพื่อนำไปสู่ PA-Healthy Tangerine Farm โดยงานวิจัยนี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับการสนับสนุนโครงการเพาะกล้าส้มคุณภาพและ โครงการการจัดการโรคต้นโทรมของส้มอย่างแม่นยำและยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่

3. ประยุกต์ CSS-PASS เพื่อตรวจวัดธาตุอาหารพืชในดินแบบ spot to spatial สำหรับจัดการธาตุอาหารพืชแบบแม่นยำ ด้วยจัดการคุณภาพดิน ปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีทางชีวภาพในกระบวนการเพาะปลูก เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจทางเลือกตามความต้องการของผู้ซื้อ เช่น ข้าวก่ำและข้าวโพดสีม่วงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้จะส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตร

4. ประเมินศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกร (สวนส้มใน จ.เชียงใหม่ และพืชไร่ (ข้าวก่ำและข้าวโพดสีม่วงใน จ.พะเยา) ในการปรับใช้ (CSS-PASS) สำหรับเกษตรแม่นยำในการบันทึกและการใช้ข้อมูลเพื่อยกระดับการผลิต

สถิติการเปิดชม : 816 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 101 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th