รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120020
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของกระบือนมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
  Potential Development for Production and Marketing of Buffalo Milk in Chachoengsao Province
หัวหน้าโครงการ : พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์
ทีมวิจัย :
พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์
หัวหน้าโครงการ
ธัชฎาพร ไชยคุณ- มาร์คูว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิภา กันตา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ บุญปาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ขวัญชัย ศีลกานต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รวมพร เลี่ยมแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑารัตน์ พัฒนาทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพการเลี้ยงกระบือนมให้กับเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. เพื่อพัฒนาศูนย์รับน้ำนมกระบือดิบให้ได้มาตรฐาน

3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมกระบือรูปแบบใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

สถิติการเปิดชม : 599 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 91 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400