โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120028
ชื่อโครงการ : การจัดการการเกษตรเชิงระบบในพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์
  Agricultural System Management in Water-shed Conservative Area, Sirikit Dam
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
ธานี ภาคอุทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นริสา ทรงไตรย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดุษฎี บุญธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธีร์ ขุนไชยการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศ์สัณห์ รัตนสุวรรณ
ที่ปรึกษา
ไพโรจน์ นะเที่ยง
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และจับสัตว์น้ำของเกษตรกรในพื้นที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์ต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ก่อนมีโครงการ

2. เพื่อประยุกต์การจัดการการเกษตรเชิงระบบด้วยเทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม การเลี้ยงสัตว์มาตรฐานฟาร์ม การแปรรูปสินค้าเกษตรมาตรฐานความสะอาด การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตพลังงานทดแทน เข้าสู่ระบบการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์ต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์

3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตเดิมกับการจัดการการเกษตรเชิงระบบใหม่

4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและไม่สำเร็จของการจัดการเชิงระบบในพื้นที่โครงการ

สถิติการเปิดชม : 662 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th