โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120033
ชื่อโครงการ : การจัดโซนนิ่งระบบทางการเกษตรมรดกโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและการท่องเที่ยวของประเทศไทย: ระยะ ที่ 1
 
หัวหน้าโครงการ : สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
หัวหน้าโครงการ
อำนาจ ขาวเครือม่วง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบเกษตรกรรมบนพื้นฐานแนวคิดซาโตยะมะและซาโตอุมิที่มีความคล้ายคลึงกับระบบเกษตรพอเพียง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นระบบทางการเกษตรมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์คุณลักษณะ การจัดการโซนนิ่ง และศึกษาแผนการจัดการพื้นที่กับการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว เพื่อถอดบทเรียนรู้สู่การสังเคราะห์ระบบทางการเกษตรมรดกโลกของประเทศไทย

2. สร้างกรอบแนวคิดการจัดการโซนนิ่งระบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเสนอเป็นระบบทางการเกษตรมรดกโลกของประเทศไทย ตลอดจนวางแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร (Agro-ecotourism) ที่เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

3. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือระดับระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศเพื่อการรักษาคุณค่าวิถีการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจากการเป็นระบบเกษตรมรดก เพื่อการดำเนินการในระยะที่ 2-4
สถิติการเปิดชม : 507 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (77 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 53 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th