รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120055
ชื่อโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อย เส้นทางผลลัพธ์ต้นแบบธุรกิจชุมชน
  The Systematic Occupation form Pradu hangdum Native Chicken Raising for Small Scale Farmers ; The Outcome Path of Community Business Model
หัวหน้าโครงการ : ศิริพร กิรติการกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างอาชีพตลอดโซ่อุปทาน ระบบและกลไกการบริหารจัดการ ธุรกิจชุมชนจากไก่ประดู่หางดำของเกษตรกรรายย่อยโครงการย่อยต่างๆ ภายใต้ชุดโครงการ

2. เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการย่อย เพื่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impacts) ทางเศรษฐกิจ จากระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ของเกษตรกรรายย่อย ภายใต้ชุดโครงการ

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสร้างอยู่รอดและความยั่งยืนของต้นแบบธุรกิจชุมชน ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ของเกษตรกรรายย่อย

สถิติการเปิดชม : 463 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 45 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400