โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130004
ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้
  The Development of Youth Learning Process on Climate Change Leading to Youth Awareness Networking
หัวหน้าโครงการ : อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
ทีมวิจัย :
อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
อริชัย อรรคอุดม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมสุข หินวิมาน
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาช่องทางและ platform สำหรับสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และตระหนักถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้ามามีผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศไทย และส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤติในระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

2. เพื่อพัฒนากระบวนการฝึกทักษะด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งด้านการพูดนำเสนอ การผลิตสื่อ ตลอดจนการสร้างและบริหารเนื้อหาเชิงประเด็น รวมไปถึงการสร้างตัวตนที่ชัดเจนทางด้านผู้นำทางความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านกระบวนการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถคิดวิเคราะห์ และมีความรู้ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสากล

4. เพื่อสร้างเครือข่ายและปลุกแนวคิดจิตสำนึกคนรุ่นใหม่จากรุ่นสู่รุ่นให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงภาวะวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5. เพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากกระบวนการงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนารูปแบบต่อไปให้เกิดการใช้ได้จริงสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 350 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th