โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130005
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาผลกระทบด้านขยะและน้ำเสียบริเวณพื้นที่เขตชายแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  The Study of Waste and Wastewater Impacts in the Ban Khlong Luek Border, Aranyaprathet, Srakaew
หัวหน้าโครงการ : กิติกร จามรดุสิต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กิติกร จามรดุสิต
หัวหน้าโครงการ
จำลอง อรุณเลิศอารีย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชิษณุพงศ์ ประทุม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบเชิงกายภาพต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำเสีย และข้อมูลเชิงสังคมที่เชื่อมโยงสู่พฤติกรรมการก่อให้เกิดมลภาวะภายในพื้นที่บริเวณเขตชายแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2.เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ภายในพื้นที่บริเวณเขตชายแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่สามารถนำสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการพื้นที่พิเศษบริเวณรอยต่อชายแดนระหว่างประเทศได้

สถิติการเปิดชม : 685 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th