โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130007
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลในเขตปริมณฑลอย่างสหวิทยาการ
  Sustainable City Profile: A Multidiscipline Case Study of Municipalities in Bangkok’s Vicinity
หัวหน้าโครงการ : วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืน (Sustainable Ciity Profile) ผ่านการศึกษาเมืองต่างๆ ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลในเขตปริมณฑลผ่านมิติผู้อยู่อาศัย (Resident’s Dimension) มิติผู้บริหารเมือง (Administrator’s Dimension) และมิติข้อเท็จจริงทางกายภาพ (Physical Reality) เพื่อให้เทศบาลและหน่วยราชการในเมืองใหญ่ สามารถนำระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืนนี้ ไปประเมินระดับความยั่งยืนของเมืองอย่างบูรณาการ

2. เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่างของข้อมูลในการพัฒนา city profile และรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน

3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการนำ city profile ไปใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน
สถิติการเปิดชม : 625 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการเมืองยั่งยืน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 51 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th