โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130016
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ แอปพลิเคชันมือถือและเทคโนโลยีอวกาศ กับระบบประกันภัยพืชผลของประเทศไทย
  Feasibility study on application of mobile application and space technology to crop insurance system in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปรีสาร รักวาทิน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 22 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตรที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ เข้ากับข้อมูลประวัติการเพาะปลูก การตลาด และการใช้บริการทางการเงิน ในระดับแปลงเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

2.เพื่อพัฒนา Mobile application เพื่อเป็นแพล็ตฟอร์มในการเก็บข้อมูลรายแปลงรายเดือนอย่างต่อเนื่อง และในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรทั่วประเทศ

3.เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปพัฒนาวิธีการประเมินความเสียหายของพืชผลและรายได้ของเกษตรกร พัฒนาการทำ credit scoring

สถิติการเปิดชม : 346 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยสำหรับการเงินเพื่อการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th