โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130021
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิในลำไส้ชนิดอื่นๆ
  Analysis of association between fecal sludge management and liver fluke and intestinal helminthic infections intestinal helminthic infections
หัวหน้าโครงการ : สุรางค์ นุชประยูร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 12 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. การศึกษาปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมประชาชน ตลอดจนทัศนคติการใช้ส้วม และระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อสูงกับพื้นที่ซึ่งไม่มีการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร

2. การศึกษาผลกระทบของคุณภาพของส้วมในครัวเรือนต่อการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อสูง กับพื้นที่ซึ่งไม่มีการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร

3. การศึกษาผลกระทบของคุณภาพของระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลของพื้นที่ต่อการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร โดยวิเคราะห์ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลของพื้นที่เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อสูง กับพื้นที่ซึ่งไม่มีการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหาร

สถิติการเปิดชม : 365 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th