โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140017
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการสอบแบบ PISA โดยใช้แนวคิดการอ่านจากต้นแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
หัวหน้าโครงการ : ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
ทีมวิจัย :
ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
หัวหน้าโครงการ
วิภาวรรณ เอกวรรณัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สจีวรรณ ทรรวสุ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความคิดเห็นของผู้สอนและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนการรู้เรื่องการอ่าน

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการอ่านจากต้นแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตาม PISA ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการอ่านจากต้นแบบจากผลการทดลองใช้รูปแบบ

การเรียนการสอน ดังนี้

3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

3.2 ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยรูปแบบ

การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนโดยทดลองก่อนและหลังเรียนต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่กำหนด

(time-series) โดยดูในด้านประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน คุณลักษณะและพัฒนาการของนักเรียน

4. เพื่อนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการอ่านจากต้นแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตาม PISA ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สถิติการเปิดชม : 540 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (110 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 63 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th