โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140035
ชื่อโครงการ : สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
ทีมวิจัย :
อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
หัวหน้าโครงการ
ศิริพร สัจจานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรภัทร รวีภัทรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพร โกมารทัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
พนิตา เสือวรรณศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิปัทม์ พิชญโยธิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวม คัดเลือกและจัดประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่ครอบคลุมประเด็น การใช้ชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัย การพัฒนาตามช่วงวัย การปกป้องคุ้มครอง และการมีส่วนร่วมในกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง อย่างเหมาะสมของเด็กและเยาวชน

3. เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ช่องว่างทางนโยบาย (Policy Gap) และข้อเสนอแนะสำหรับ การวิจัยเพื่อการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ในประเด็น การใช้ชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัย การพัฒนาตามช่วงวัย การปกป้องคุ้มครอง และการมีส่วนร่วมในกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง อย่างเหมาะสมต่อไป

สถิติการเปิดชม : 200 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th