โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61A0006
ชื่อโครงการ : โครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ชุดโครงการ "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"
 
หัวหน้าโครงการ : วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์ ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง ชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาพื้นทีทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนผ่านกลไกความร่วมมือของภาคประชาสังคม ศิลปินหรือชุมชนและสถาบันการศึกษา” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของชุดโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่เป้าหมายในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.1) การตอบสนองวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน ภารกิจหลักและภารกิจรองชุดโครงการฯและผลที่คาดว่าจะได้รับของทั้ง 3 ชุดโครงการ

1.2) กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน การจัดทำชุดโครงการฯ ด้าน แผนความร่วมมือ แผนที่วัฒนธรรม พื้นที่วัฒนธรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของชุดโครงการฯ (Output, Outcome, Impact)

1.4) การบูรณาการแผนงาน/โครงการที่ได้จากการดำเนินงานชุดโครงการฯ เข้ากับพื้นที่ระดับท้องถิ่น

1.5) ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมในทั้ง 3 ชุดโครงการ

2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ และไม่สำเร็จของของชุดโครงการฯ วิเคราะห์ความคาดหวังและความต่อเนื่อง ในข้อ 1)

3) เพื่อเสนอแนะ แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเพื่อผลักดันประเทศชาติไปสู่ นโยบายทางด้านจัดการพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่คาดหวังไปสู่ชุดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม (Cultural Economy) ในโครงการระยะต่อไปอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 493 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 62 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th